Riiklikku järelvalvet teostavad:

Häädemeeste Keskkooli üle järelevalvet viib läbi Haridus- ja
Teadusministeerium. 1. septembrist 2017.a asusid neljas Eesti
piirkonnas tööle eksperdid, kelle põhiülesandeks on õppeasutuste ja
nende pidajate tegevuse õiguspärasuse, kvaliteedi ja tulemuslikkuse
seiramine; järelevalve planeerimine ja läbiviimine; õppeasutuste ja
pidajate nõustamine ning teavitamine oma piirkonnas; teabenõuetele,
märgukirjadele ja selgitustaotlustele vastamine ning kaebuste
lahendamine; info koondamine ja analüüsimine õppeasutuste ja nende
pidajate tegevuse seiramise tulemuste, järelevalve tulemuste ning
lahendatud kaebuste kohta oma piirkonnas.

Lääne piirkonna (Pärnu-, Saare-, Viljandimaa) eksperdi Pärje Ülavere
kontakt: Parje.Ylavere@hm.ee
Tel 5346 4448; 735 0167

Haridus- ja Teadusministeeriumi välishindamisosakonna eksperdi Agnes Pihlaku
kontakt:  Agnes.Pihlak@hm.ee
Tel 511 0129; 735 0156