Häädemeeste Keskkooli meeskonna ühine õpiüritus:
kuidas rakendada õppija arengut toetavat hindamist ja saada vastutustundlikuks õppijaks

Ajavahemikul 07.06. –  01.12.2017 toimus koostöös SA Innovega Häädemeeste Keskkooli meeskonna ühine õpiüritus, kuidas rakendada õppija arengut toetavat hindamist ja saada vastutustundlikuks õppijaks.

Häädemeeste Keskkooli arengukava 2017 – 2020 visiooniks on, et Häädemeeste Keskkooli õpilane ja õpetaja on hooliv, vastutustundlik ning tahab õppida ja areneda. Ootus on, et õpilased võtaksid õppimise eest suuremat vastutust ning neil oleks suurem õpimotivatsioon. Seetõttu ongi üheks olulisemaks arengukava eesmärgiks, et koolis luuakse õppija arengut, õpilase isiklikku vastutust ja õpimotivatsiooni toetav hindamissüsteem.

Riiklik õppekava on sätestanud koolides kujundava hindamise kasutamise. Kujundava hindamise käigus innustatakse ja suunatakse õpilast edasisel õppimisel ning kavandatakse edasise õppimise eesmärgid ja teed.

Sellest lähtuvalt olid projekti eesmärgid:

  • õpetajad, kooli juhtkond ja tugispetsialistid on teadlikud, mis on kujundav, st õpilase arengut toetav hindamine ja oskavad seda igapäevaselt kasutada. õpetajad teevad koostööd kujundava hindamise rakendamisel;
  • koolimeeskond on ühiselt kaasajastanud kooli hindamisjuhendi;
  • kooli juhtkond oskab selgitada kujundava hindamise põhimõtteid lapsevanematele ning lapsevanemad on teadlikud kujundava hindamise põhimõtetest.

Projekti käigus toimusid õpetajate koolituspäevad: 15.-16. juunil Otepääl ja 23. augustil Häädemeestel. Lisaks õpetajate supervisioonipäevad oktoobris 2017. Koolituspäevi ja supervisioonipäevi viis läbi SA Omanäolise Kooli Arenduskeskuse koolituskeskuse Avatud Meele Instituudi koolitaja Ene Kulasalu.