Õpilase vastuvõtmise Häädemeeste Keskkooli otsustab direktor vastavalt põhikooli- ja gümnaasiumiseadusele, haridus- ja teadusministri 19. augusti 2010 määrusele nr 43 „Õpilase kooli vastuvõtmise üldised tingimused ja kord“ ning Häädemeeste Keskkooli direktori  22.11.2011 käskkirjaga nr 1.1-1/31 kinnitatud “Häädemeeste Keskkooli vastuvõtmise korrale”.

Õpilase vastuvõtmiseks esitab vanem koolile kirjaliku taotluse ja määruses nõutud dokumendid, mis võetakse vastu Häädemeeste Keskkooli kantseleis või saadetuna digiallkirjastatult kooli ametlikule e-posti aadressile kool@haademeeste.edu.ee.

1. Õpilase 10. klassi vastuvõtmist võib taotleda põhihariduse või välisriigi õppeasutuse vastava haridustaseme omandanud õpilase vanem.
2. Õpilase 10. klassi astumiseks esitab vanem kirjaliku taotluse koos haridus- ja teadusministri 19. augusti 2010 määruses nr 43 „Õpilase kooli vastuvõtmise üldised tingimused ja kord“ loetletud dokumentidega.
3. Taotlus ja dokumendid võetakse vastu Häädemeeste Keskkooli kantseleis või saadetuna digiallkirjastatult kooli ametlikule e-posti aadressile kool@haademeeste.edu.ee.
4. Õpilane võetakse 10. klassi vastu 9. klassi klassitunnistuse hinnete alusel.

Esitatavad dokumendid 10. klassi õppima asumisel:
1. sisseastuja isikut tõendava dokumendi (selle puudumisel sünnitunnistuse või -tõendi) ametlikult kinnitatud ärakirja või väljavõtte;
2. õpilaskandidaadi põhihariduse omandamist tõendava dokumendi ametlikult kinnitatud ärakiri.

Taotlus õpilase gümnaasiumiklassi astumiseks.

Dokumentide vastuvõtt kooli kantseleis toimub E-R 9.00-15.30 juunikuus.