Kinnitatud Hkk direktori 05.09.05 kk nr 1 – 1/9 k

Täiendatud ja kinnitatud Hkk direktori 21.12.06 kk nr 1. 1 – 1/13

1. Üldsätted

1.1. Kooliraamatukogu ülesandeks on õpilaste ja õpetajate varustamine õppe- ja kasvatustööks ning enesearendamiseks vajaliku kirjandusega, audio-visuaalsete ja muude infokandjatega, nende säilitamine ja kättesaadavaks tegemine, õpilaste iseseisva töö oskuste ja lugemisharjumuste kujundamine.

1.2. Raamatukogu töö aluseks on haridusministri määrus 02.01.2001. a „Kooliraamatukogude töökorralduse alused”.

1.3. Käesolevat eeskirja muudetakse vastavalt Häädemeeste Keskkooli raamatukogu töökorralduse muutmisele.

2. Lugejateenindus

2.1. Raamatukogu teenindab kõiki Häädemeeste Keskkooli õpilasi, õpetajaid ja töötajaid (erandina võimaluse korral ka vilistlasi).

2.2. Kooliraamatukogu teenused – kohallaenutus, kojulaenutus, teatmeteenindus, interneti ja andmebaaside kasutamine – on tasuta.

2.3. Lugejaid taasregistreeritakse alates iga aasta septembrist. Lugejate andmeid kontrollitakse ja täpsustatakse. Võlglasi ei registreerita ümber enne teavikute tagastamist raamatukogule.

3. Kojulaenutus

3.1. Kojulaenutusõigus on kõigil Häädemeeste Keskkooli raamatukogu lugejatel.

3.2. Koju ei laenutata teavikuid, mis on mõeldud kohapeal kasutamiseks (entsüklopeediaid, sõnaraamatuid, käsikirju), uusi ajakirju, ajalehti ja väärtuslikke ainueksemplare; kassette, diskette, DVD-sid.

3.3. Erandjuhul laenutatakse lugemissaali teavikuid koju 1 päevaks või nädalavahetuseks.

3.4. Raamatu mittetähtaegse tagastamise korral võib lugeja suhtes rakendada laenutuskeeldu.

3.5. Raamatuid laenutatakse koju 2 nädalaks. Tähtaega saab pikendada, kui seda raamatut ei ole soovinud lugeda teised lugejad. Kohustusliku kirjanduse raamatud, mida jagub piisavalt igale õpilasele, tuleb tagastada kohe pärast teose klassis käsitlemist.

3.6. Ajakirja laenutusaeg on 3 päeva.

3.7. Lugeja kohus on laenutatut hoolikalt hoida. Enda nimele võetud raamatut ei anta teisele edasi.

3.8. Klassikomplektidena laenutatud õppekirjanduse eest vastutab aineõpetaja, kes korraldab õpikute kasutusse andmise ja raamatukogule tagastamise õpikute registreerimisnumbrite alusel.

3.9. Õpilased peavad õpikud varustama paberi või kaitsekilega.

4. Hüvituskord

4.1. Õpilase poolt tekitatud ainelise kahju hüvitab õpilane või tema vanemad.

4.2. Kaotatud või rikutud teavikud tuleb asendada samaväärsetega. Raamatukogul on õigus nõuda kaotatud või rikutud teaviku väljamaksmist kuni 3-kordses ulatuses vastavalt trükise hinnale.

5. Lugeja õigused ja kohustused

5.1.Raamatukokku ei tohi siseneda üleriietes ja välisjalatsites.

5.2. Raamatukogus ei tohi süüa ega juua, valjusti vestelda või muul viisil teisi lugejaid häirida. Külastaja peab arvestama raamatukoguõpetaja märkustega.

5.3. Avariiulitel paiknevaid teavikuid saab kohapeal kasutada ilma raamatukoguõpetaja vahenduseta.

5.4. Kohalkasutatavate teavikute materjale on võimalik paljundada kooli kantseleis vastavalt kehtestatud hindadega, juhul kui teavik ei kahjustu.

5.5. Raamatukogus on eelregistreerimisega võimalik läbi viia õppetunde, üritusi, kohtumisi. Raamatukogutunnid toimuvad vajadusel ja juhul, kui õpetaja selleks soovi avaldab.

5.6. Koolist lahkuv õpilane, õpetaja või töötaja peab tunnistuse või lõpudokumendi saamiseks ja töösuhte lõpetamiseks likvideerima kõik raamatukoguvõlgnevused.

5.7. Käesoleva eeskirja eirajat võib karistada, võttes talt raamatukogu kasutamise õiguse. Küsimuse otsustab õppenõukogu.