Häädemeeste Keskkooli pikapäevarühma töökorraldus ja päevakava

 

 1. Pikapäevarühma moodustamine
  • Pikapäevarühma töökorralduse ja päevakava kehtestab kooli direktor.
  • Häädemeeste Keskkooli pikapäevarühma võetakse vastu 1.- 4. klassi õpilane ja arvatakse sealt välja direktori otsusega ja vanema taotluse alusel.
  • Pikapäevarühmas korraldatava õppekavavälise tegevusena pakutakse õpilasele järelevalvet ning pedagoogilist juhendamist ja suunamist õppest vaba aja sisustamisel, koduste õpiülesannete täitmisel, huvitegevuses osalemises ning huvide arendamisel.
  • Rühm töötab esmaspäevast reedeni kell 12.00 – 14.35.
  • Kord nädalas on 1.-4. klassi õpilased oma klassiõpetajaga. See aeg on mõeldud eelkõige konsultatsiooniks ja järelevastamiseks. Sel päeval on oma klassiõpetajaga pikapäevarühmalapsed, aga ka need õpilased, kel nädala jooksul on olnud mingeid õpiraskusi Klassiõpetaja annab konsultatsioonitunni vajadusest õpilasele ja ka lapsevanemale e-kooli ja/või päeviku kaudu teada.
 2. Pikapäevarühma töökorraldus
  • Igal nädalapäeval on kindel pikapäevarühma õpetaja.
  • Pikapäevarühma õpetaja planeerib pikapäevarühma töö ja tagab pikapäevarühma päevakava täitmise.
  • Pikapäevarühma töö planeerimisel ja korraldamisel lähtutakse kooli õppe- ja kasvatustegevuse üldistest eesmärkidest, pikapäevarühma õpilaste vanuselistest ja individuaalsetest iseärasustest, nende kodustest tingimustest ning vanemate ja õpilaste põhjendatud soovidest, samuti transpordivõimalustest.
  • Õpilane täidab pikapäevarühma reegleid. Lapsevanem on reeglitega tutvunud ja kinnitanud oma allkirjaga õppeaasta alguses.
  • Pikapäevarühma õpilased võivad pikapäevarühmast lahkuda õpetaja teadmisel ja loal, kui on eelnev kokkulepe (kirjalik teade) lapsevanemaga.

 

 1. Pikapäevarühma päevakava ja toitlustamine
  • Pikapäevarühm 1.-4. klassi õpilastele alustab tööd pärast tunde vastavalt tunniplaanile ja pikapäevarühma ajakavale (lisatud).
  • Kell 12.45 on pikapäevarühma eine.
  • Pikapäevarühma toitlustamise soov kajastub pikapäevarühma avaldusel. Automaatselt, lähtudes nimekirjast, hakatakse pidama toidupäevade arvestust. Toidukorra hind on 50 eurosenti. Kool esitab vallavalitsusele igakuiselt ülevaate, vanemale esitatakse emaili teel arve, mida tuleb tasuda õigeaegselt (lähtuda arvel olevast kuupäevast). Kui õpilane haigestub või puudub mõjuvatel põhjustel, tuleb lapsevanemal õpilase puudumise päeval hiljemalt 09.30 teavitada kooli sekretäri. Õigeaegsel teatamisel toitlustamine maksustamisele ei kuulu.
 2. Pikapäevarühma reeglid
  • Õpilane on arvatud pikapäevarühma vanema avalduse alusel.
  • Pikapäevarühmaõpetaja märgib pikapäevarühmas osalejad eKooli päevikusse.
  • Õpilane allub pikapäevarühma reeglitele ja päevaplaanile.
  • Pikapäevarühmas toimub arendav tegevus (õppetöö, mäng, õueskäik, huviringid).
  • Pikapäevarühmas võimaldatakse õpilasele õppeainetes koduste tööde tegemist, vajadusel juhendamist ja kontrollimist, aga pikapäevarühmaõpetaja ei vastuta koduste tööde ärategemise eest.
  • Pikapäevarühma õpilane ei lahku koolimajast ilma õpetaja nõusolekuta. Lahkuda võib vaid vanema teatise ja õpetaja loa alusel.
  • Kui õpilane rikub pikapäevarühmas olevad reegleid, järgneb vestlus vanematega, vajadusel kaasatakse juhtkond ning arutlusele tuleb õpilase pikapäevarühmast väljaarvamine.
  • Lapsevanem, kes on esitanud koolile pikapäevarühma taotluse kinnitab sellega, et ta on tutvunud Häädemeeste Keskkooli pikapäevarühma töökorralduse ja päevakavaga.