Põhimäärus

Arengukava 2017-2020

*Dokumendid on alla laetavad .doc formaadis

KOOLI OMANÄOLISUS seisneb eelkõige kodukoha väärtustamises:
•    au sees on rahvuslikud traditsioonid
•    hoiame ja õpime tundma ümbritsevat loodust
•    turismipiirkonnas on võõrkeelte õppimine oluline
•    ettevõtlikkusel on koolis oluline roll

KOOLI PÕHIVÄÄRTUSED
Häädemeeste koolis on oluline iga lapse individuaalne ja mitmekülgne
ARENG, millele aitavad kaasa kompetentsed ja professionaalsed õpetajad.

Oleme rahuliku õpikeskkonnaga TURVALINE kogukonna kool, kus tehakse
KOOSTÖÖD ning kus valitseb HOOLIVUS, vastastikune austus ja positiivne
eluhoiak.

Igaühel on VASTUTUS oma õppimise, käitumise ja tegude, oma kooli ja
kodukoha ning ümbritseva looduse hoidmise ja väärtustamise eest.