Häädemeeste Keskkooli vastuvõtmise kord

Kord kehtestatakse haridus- ja teadusministri 19.08.2010.a määruse nr 43, „Õpilase kooli vastuvõtmise üldised tingimused ja kord ning koolist väljaarvamise kord“ ja Häädemeeste Keskkooli põhimääruse paragrahv 25 lõike 2 alusel.

1. Üldsätted

(1) Korraga sätestatakse õpilaste vastuvõtmine Häädemeeste Keskkooli 1.-3. kooliastmele ja gümnaasiumiastmele.

(2) Isiku kooli vastuvõtmise otsustab kooli direktor vastavalt käesolevale korrale.

(3) Kool on kohustatud tagama õppimisvõimalused igale koolikohustuslikule isikule, kelle elukoht rahvastikuregistri andmetel asub kooli teeninduspiirkonnas.

2.  I – III kooliastmele vastuvõtmine

(1) Häädemeeste Keskkooli 1. –3. kooliastmele võetakse koolikohustuslikud õpilased. Laps on koolikohustuslik, kui ta saab jooksva aasta 1.oktoobriks seitsmeaastaseks. Koolikohustus kestab põhihariduse omandamiseni või 17-aastaseks saamiseni.

(2) Erandjuhul võetakse Häädemeeste Keskkooli esimesse klassi lapsevanema sooviavalduse alusel laps, kes on saanud jooksva aasta 30. aprilliks kuueaastaseks.

(3) Vanemal on õigus taotleda koolikohustuse täitmise edasilükkamist ühe õppeaasta võrra sotsiaalministri määrusega kehtestatud korras.

(4) Kooli vastuvõtmiseks esitab lapse seaduslik esindaja kirjaliku vormikohase taotluse (käesoleva korra lisa nr 1), millele lisab:

 1. sisseastuja isikut tõendava dokumendi (selle puudumisel sünnitunnistuse) või ametlikult kinnitatud ärakirja;
 2. seadusliku esindaja isikut tõendava dokumendi või ametlikult kinnitatud ärakirja;
 3. sisseastuja tervisekaardi koolikaart juhul, kui õpilase perearstiks ei ole Häädemeeste Perearstikeskuses töötavad perearstid;
 4. jooksva õppeaasta hinded ja veerandi või kursusehinded:

(5) Õpilase ühest koolist teise üleminekul esitatakse lisaks käesoleva korra lõikes 4 sätestatule järgmised dokumendid või nende ametlikult kinnitatud ärakirjad:

 1. ametlikult kinnitatud väljavõte õpilasraamatust;
 2. tervisekaardi koolikaart juhul, kui õpilase perearstiks ei ole Häädemeeste Perearstikeskuses töötavad perearstid;
 3. direktori (juhataja) allkirja ja kooli pitseriga kinnitatud klassitunnistus või õpinguraamat jooksva õppeaasta kohta, kui õpilane arvatakse koolist välja pärast õppeperioodi lõppu;
 4. kooli direktori (juhataja) allkirja ja kooli pitseriga kinnitatud klassitunnistus või õpinguraamat ning hinnetelehe jooksval õppeveerandil või kursusel pandud hinnetega, kui õpilane arvatakse koolist välja õppeperioodi kestel.
 5. Välisriigi õppeasutusest tulnud õpilase puhul tuleb käesoleva korra § 2 lõikes 5 nimetatud dokumentide asemel taotlusele lisada sisseastuja poolt välisriigi õppeasutuses omandatud haridust tõendav dokument või selle ametlikult kinnitatud ärakiri.

3. Gümnaasiumiastmele vastuvõtmine

(1) Kooli vastuvõtmiseks esitab isik (edaspidi sisseastuja) (piiratud teovõimega sisseastuja puhul tema seaduslik esindaja) vormikohase taotluse (kooli vastuvõtmise korra lisa nr 2), millele lisab:

 1. sisseastuja isikut tõendava dokumendi (selle puudumisel sünnitunnistuse) ametlikult kinnitatud ärakirja;
 2. kui taotluse esitab sisseastuja seaduslik esindaja, siis esindaja isikut tõendava dokumendi ametlikult kinnitatud ärakirja;
 3. sisseastuja tervisekaardi koolikaardi juhul, kui õpilase perearstiks ei ole Häädemeeste Perearstikeskuses töötavad perearstid;
 4. sisseastuja põhihariduse või sellele vastava välisriigi haridustaseme omandamist tõendava dokumendi ametlikult kinnitatud ärakirja;
 •  

(2) Õpilase ühest koolist teise üleminekul esitatakse lisaks käesoleva korra § 3 lõikes 1 sätestatule järgmised dokumendid või nende ametlikult kinnitatud ärakirjad:

 1. ametlikult kinnitatud väljavõte õpilasraamatust;
 2. tervisekaardi koolikaart juhul, kui õpilase perearstiks ei ole Häädemeeste Perearstikeskuses töötavad perearstid;
 3. direktori (juhataja) allkirja ja kooli pitseriga kinnitatud klassitunnistus või õpinguraamat jooksva õppeaasta kohta, kui õpilane arvatakse koolist välja pärast õppeperioodi lõppu;
 4. kooli direktori (juhataja) allkirja ja kooli pitseriga kinnitatud klassitunnistus või õpinguraamat ning hinnetelehe jooksval õppeveerandil või kursusel pandud hinnetega, kui õpilane arvatakse koolist välja õppeperioodi kestel.

(3) Välisriigi õppeasutusest tulnud õpilase puhul tuleb käesoleva korra § 3 lõikes 2 nimetatud dokumentide asemel taotlusele lisada sisseastuja poolt välisriigi õppeasutuses omandatud haridust tõendav dokument või selle ametlikult kinnitatud ärakiri.

(4) Häädemeeste Keskkooli 10.klassi võetakse vastu kuni 25 õpilast.

4. Kooli vastuvõtmisel esitatavad nõuded

(1) Esimesse klassi vastuvõtul eeldatakse kooliküpsust.

(2) Gümnaasiumiastmele vastuvõtmisel eeldatakse:

1)         kõik 9. klassi lõputunnistuse kokkuvõtlikud hinded on vähemalt rahuldavad;

2)         põhikooli lõputunnistusel on kokkuvõtlik käitumishinne vähemalt rahuldav.

3)     Distantsõppeperioodist tingituna on 2021. aastal võimalik võtta vastu õpilane, kellel on põhikooli lõputunnistusel mitterahuldav hinne.

5. Vastuvõtu korraldus

(1) Taotlusi Häädemeeste Keskkooli I – III kooliastmele vastuvõtmiseks võetakse vastu ajavahemikul 01.– 30. juunini ja 15. – 30.augustini tööpäeviti kooli kantseleis või posti teel aadressil: Kooli 10, Häädemeeste alevik, Pärnu maakond.

(2) Taotlusi Häädemeeste Keskkooli gümnaasiumiastmele vastuvõtmiseks võetakse vastu ajavahemikul 19. – 30. juunini ja 15. – 30.augustini tööpäeviti kooli kantseleis või posti teel aadressil: Kooli 10, Häädemeeste alevik, Pärnu maakond.

(3) Erandjuhud otsustab direktor.

6. Vastuvõtmisest või sellest keeldumise teavitamine

(1) Õpilase vastuvõttu tõendab direktori käskkiri.

(2) Kui õpilaskandidaat ei vasta kooli vastuvõtu korrale või koolil puuduvad vabad õpilaskohad, on koolil õigus keelduda õpilaskandidaati kooli vastu võtmast.

(3) Kooli vastuvõtust keeldumise otsustab direktor. Otsusest koos põhjendusega teatatakse õpilaskandidaadile kirjalikult kolme tööpäeva jooksul.

(4) Käesoleva korra paragrahvi 7 lõigetes 1, 2 ja 3 sätestatud juhul on direktoripoolse keeldumise otsuse aluseks vastav õppenõukogu otsus.

7. Rakendussätted

(1) Välisriikidest õppima asuv õpilane määratakse õppenõukogu poolt klassi haridus- ja teadusministri 19.08. 2010 . a määruse nr 43 ““Õpilase kooli vastuvõtmise üldised tingimused ja kord ning koolist väljaarvamise kord“

(2) Isik, kellel puudub haridust tõendav dokument või kes eelmises koolis õppis mõne teise riikliku õppekava alusel koostatud õppekava järgi või kes õppis vastavalt “Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse” haridus- ja teadusministri määrusega kehtestatud erivajadustega õpilaste kooli ja sanatoorse kooli õppeaastate arvule, õppeainete loendile ja õppetundide arvule vastava õppekava järgi, määratakse vastavasse klassi haridus- ja teadusministri 19.08. 2010 . a määruse nr 43 ““Õpilase kooli vastuvõtmise üldised tingimused ja kord ning koolist väljaarvamise kord“

(3) Kutseõppeasutuse pooleli jätnud isiku vastuvõtmisel gümnaasiumi õpilaseks võetakse aluseks haridus- ja teadusministri 19.08. 2010 . a määruse nr 43 „Õpilase kooli vastuvõtmise üldised tingimused ja kord ning koolist väljaarvamise kord“.

(4) Kooli vastuvõetud õpilased kantakse õpilaste nimekirja vastavalt kehtivale seadusandlusele.