2021/22 õppeaasta õpilasesindusse kuuluvad õpilased:

President: Heivi Lepik

Sekretär/ asepresident: Helena-Liis Heliste

Kultuuriorganisaator: Anette-Marie Õis

Liikmed:

 1. klass: Kristiana Murulauk, Grettelis Vesik
 2. klass  Nora Varik, Jass-Joann Tali
 3. klass  Iiris Valtmäe, Carmen Marie Näär
 4. klass  Marcus Maddison, Sigrid Rätsep, Hans-Kristjan Piirsalu
 5. klass  Mia Parik, Anette-Marie Õis
 6. klass  Katrin Kurm, Helena -Liis Heliste, Evelin Kurm
 7. klass Liisi Lemmik, Alison Moora
 8. klass Heivi Lepik, Kaidi Siim
 9. klass Erik Raimond Ristmäe, Kristjan Georg Ristmäe, Ann Mölder

Õpilasesinduse dokumendid (jagatud kaust)

Õpilasesinduse põhimäärus

*Põhimäärus on alla laetav .doc formaadis

Kinnitatud direktori 30.12.2016
käskkirjaga nr 1.1-1/17

HÄÄDEMEESTE KESKKOOLI ÕPILASESINDUSE PÕHIMÄÄRUS

 1. Üldsätted
  • Häädemeeste Keskkooli Õpilasesinduse (edaspidi ÕE) tegevuse kaudu väljendub õpilaste õigus kooskõlas seadusega iseseisvalt otsustada ja korraldada õpilaselu küsimusi, lähtudes õpilaste huvidest, vajadustest, õigustest ja kohustustest.
  • Häädemeeste Keskkooli ÕE on kooli õpilaskonna vabatahtlik esindus, mis moodustatakse üheks õppeaastaks 6. – 12. klassi õpilastest, igast klassist 2 – 4 esindajat. ÕE liikmed valivad enda seast presidendi ja asepresidendi.
  • ÕE juhindub oma tegevuses kooli põhimäärusest, kooli kodukorrast, kokkulepetest kooli juhtkonna ja õpilasesinduse vahel, ÕE põhimäärusest, Eesti Vabariigi õigusaktidest ja heast tavast.
  • ÕE ei ole juriidiline isik.
  • ÕE põhimääruse kiidab heaks kooli hoolekogu ja kinnitab direktor.
 2. Eesmärgid
  • ÕE eesmärgid on:
   • õpilaste huvide organiseeritud väljendamine ja kaitsmine;
   • aidata kaasa õppetöö organiseerimisele ja koolielu korraldamisele, seistes hariduse kvaliteedi, õpimotivatsiooni tõstmise ja õpikeskkonna parandamise eest;
   • aktiviseerida õpilaste tunni- ja koolivälist tegevust;
   • kooli traditsioonide järgimine ja arendamine;
   • ühendada kooli õpilasi ühisürituste kaudu, aidata kaasa õpilaste omavahelisele koostööle;
   • vahendada õpilaste probleeme kooli juhtkonna, hoolekogu ja õpilaskonna vahel;
   • arendada suhteid teiste koolidega;
   • esindada kooli õpilastasandil väljaspool kooli.
 1. Õpilasesinduse õigused
  • Osaleda kooli õppetöö ja tegevuste organiseerimisel;
  • Osaleda koolisisestel nõupidamistel ja koosolekutel vastavalt kokkuleppele kooli juhtkonnaga;
  • Kaitsta kooli õpilaste huve juhtkonna ja õppenõukogu ees, samuti väljaspool kooli;
  • Algatada üritusi ja korraldada neid kooli juhtkonna nõusolekul;
  • Läbi viia küsitlusi ja analüüsida nende tulemusi, millest tulenevalt teha ettepanekuid asjaomastele isikutele;
  • Luua sidemeid teiste koolide õpilaste ja organisatsioonidega nii kodu- kui välismaal;
  • Esindada kooli õpilaste huve kolmandate isikute ees ja teistes organisatsioonides;
  • Saada juhtkonnalt oma tööks vajalikku informatsiooni;
  • Osaleda hoolekogu ja õppenõukogu töös.
 2. Õpilasesinduse kohustused
  • Järgida Häädemeeste Keskkooli põhikirja ja kodukorda, samuti pidada kinni kooli juhtkonna ja ÕE vahelistest kirjalikest ning suulistest kokkulepetest;
  • Informeerida õpetajaid ÕE tegevustest õppenõukogu koosolekutel;
  • Informeerida kaasõpilasi ÕE tegevusest ja otsustest;
  • Kaitsta objektiivselt õpilaste huve kooli juhtkonna ja õppenõukogu ees;
  • Vastutada enda korraldatud ürituste eest;
  • Olla eeskujuks kaasõpilastele;
  • Tagada ÕE järjepidevus.
 3. Töökord
  • ÕE infovahetunnid toimuvad kord nädalas;
  • ÕE koosolekud kutsutakse kokku vähemalt 1 kord kuus;
  • ÕE liikmed valivad endi hulgast lihthäälte enamusega presidendi ja asepresidendi;
  • ÕE liikmete ja presidendi volituste kestvus on 1 õppeaasta;
  • Vajaduse korral president esindab õpilaskonda aktustel jm üritustel;
  • Presidendi puudumisel on asepresident tema täieõiguslik esindaja;
  • Presidendi ennetähtaegse vabastamise või asendamise üle otsustavad ÕE liikmed, kui
   • president ei ole võimeline ÕE tööd juhtima oma vähese aktiivsuse, tervisliku seisundi, õppeedukuse vms. põhjusel;
   • presidendi tegevus ei vasta ÕE põhimäärusele või kooli põhimäärusele või president rikub või ei arvesta ÕE volitusi või ei täida ÕE otsuseid või kooli juhtkonnaga sõlmitud kokkuleppeid.
  • ÕE koosolekuid juhatab ja viib läbi ÕE president või asepresident;
  • ÕE tööd koordineerib huvijuht.
 4. Põhimääruse vastuvõtmine, jõustumine ja muutmine
  • Põhimäärus võetakse vastu ÕE koosolekul, kui selle poolt on hääletatud 3/4 õpilasesinduse koosseisust;
  • Põhimäärus jõustub pärast seda, kui kooli hoolekogu on selle heaks kiitnud ning kooli direktor selle kinnitanud;
  • Põhimäärust võib muuta ÕE koosoleku vastava otsuse alusel, kui selle poolt on hääletanud 3/4 ÕE koosseisust. Muudatused jõustuvad pärast seda, kui hoolekogu on need heaks kiitnud ja kooli direktor kinnitanud.
 5. Tegevuse lõpetamine
  • Põhjendatud ettepaneku ÕE tegevuse lõpetamiseks teeb president või vähemalt pooled ÕE liikmetest või kooli juhtkond;
  • ÕE tegevus lõpetatakse, kui selle poolt hääletab 2/3 ÕE liikmetest;
  • ÕE tegevuse lõpetamiseks esitatakse ÕE liikmete poolt kirjalik avaldus kooli direktorile;
  • Otsuse tegevuse lõpetamise kohta kinnitab kooli direktor.