Õpilase vastuvõtmise Häädemeeste Keskkooli otsustab direktor vastavalt põhikooli- ja gümnaasiumiseadusele, haridus- ja teadusministri 19. augusti 2010 määrusele nr 43 „Õpilase kooli vastuvõtmise üldised tingimused ja kord“ ning Häädemeeste Keskkooli direktori  22.11.2011 käskkirjaga nr 1.1-1/31 kinnitatud “Häädemeeste Keskkooli vastuvõtmise korrale”.

1. Õpilase 11. -12. klassi vastuvõtmiseks esitab vanem või täisealine õpilane kirjaliku taotluse koos määruses nõutud dokumentidega.
2. Taotlus ja dokumendid võetakse vastu Häädemeeste Keskkooli kantseleis või saadetuna digiallkirjastatult kooli ametlikule e-posti aadressile kool@haademeeste.edu.ee.

Esitatavad dokumendid 11. -12. klassi õppima asumisel:
1. sisseastuja isikut tõendava dokumendi (selle puudumisel sünnitunnistuse või -tõendi) ametlikult kinnitatud ärakiri või väljavõte (ei tule esitada täisealise õpilase poolt digitaalallkirjaga kinnitanud taotluse esitamise korral);
2. ametlikult kinnitatud väljavõte õpilasraamatust;
3. direktori allkirja ja kooli pitseriga kinnitatud klassitunnistus või õpinguraamat jooksva
õppeaasta kohta, kui õpilane arvatakse koolist välja pärast õppeperioodi lõppu;
4. direktori allkirja ja kooli pitseriga kinnitatud klassitunnistus või õpinguraamatu ning hinnetelehe jooksva õppeveerandi või kursuse hinnetega, kui õpilane arvatakse koolist välja õppeveerandi kestel.

Dokumentide vastuvõtt kooli kantseleis toimub E-R 9.00-15.30 juunikuus.