ARENGUVESTLUSTE LÄBIVIIMINE HÄÄDEMEESTE KESKKOOLIS (allalaetav)

I Arenguvestluse mõiste

Arenguvestlus on võimalus õppida lapsel enda sisse vaatama, end ja oma suhteid analüüsima, tulevikku planeerima, eesmärke ja prioriteete seadma, oma tegelikke huvisid väljendama. Arenguvestlus on õpilase, õpetaja ja lapsevanema vaheline usalduslik arutelu, mille käigus tehakse koostööd lapse arendamiseks. Üheskoos leitakse parimad võimalused lapse arenguks soodsate tingimuste loomisel ning toetatakse maksimaalselt lapse arengupotentsiaali. Vestluse käigus arutatakse, kuivõrd saavad õpetaja ja lapsevanem õpilase püstitatud eesmärkide saavutamisele kaasa aidata.

II Arenguvestluse eesmärgid

2.1. Suunata õpilast

* analüüsima ennast, hindama ja kavandama oma tegevusi;
* õppima vastutama oma arengu ja õppimise eest;
* mõtlema oma suhetele klassis ja koolis ning saada tagasisidet oma tegevuse kohta koolis.

2.2. Eesmärgid õpetajale:

* mõista paremini last ning luua tingimused edaspidiseks arenguks;
* anda adekvaatset tagasisidet lapse tegevusele ja arengule ning infot lapse toimetuleku kohta koolis;
* leida praktilisi koostöövõimalusi lapse arendamisel;
* saada teada lapse huvid ja harjumused väljaspool kooli;
* aidata kaasa õpilase enda eesmärkide püstitamisele ning olla abistaja ja suunaja püstitatud eesmärkide täitmisel;
* vanema ootuste väljaselgitamine lapse, kooli, õpetaja ja iseenda suhtes;
* saavutada parem koostöö kooli ja kodu vahel ja luua vanematega tihedam kontakt.

2.3 Eesmärgid lapsevanemale:

* saada teada õpetaja nägemus ja arusaam lapse kohta koolis ja kollektiivis;
* saada infot lapse arengu kohta, saada nõuandeid ja soovitusi lapse arendamiseks, vajadusel erialaspetsialistide poole pöördumiseks;
* võimalus rääkida probleemidest lapse õppimises;
* saada teada õpetaja ootused lapse ning lapsevanemaga koostöö suhtes, leida koostöövõimalus kooliga oma lapse arengu toetamiseks.

 

III Arenguvestluse läbiviimine

3.1. Arenguvestlused viiakse läbi regulaarselt kord aastas.

3.2. Arenguvestluse viib läbi klassijuhataja. Vajadusel ja lapsevanema nõusolekul võib vestlusse kaasata ka aineõpetajaid.

3.3. Arenguvestluse käigus peab õpilasele ja lapsevanemale jääma aega kommentaarideks, küsimusteks, ettepanekuteks ja arvamusteks.

3.4. Arenguvestluse läbiviimise aja lepib personaalselt õpilase ja lapsevanemaga kokku klassijuhataja ning lapsevanemale saadetakse kirjalik kutse.

3.5. Klassijuhataja annab õpilasele ja lapsevanemale eneseanalüüsi/küsitluse lehe enne vestluse toimumist (vt lisad).

3.7. Enne vestluse toimumist tagastab õpilane täidetud lehed, et klassijuhataja saaks nendega tutvuda ja koostada vestluse kava:

  1. a) arenguvestluse temaatika, kestvus, eesmärk;
  2. b) lapse tugevuste ja edusammude väljatoomine;
  3. c) probleemide ilmnemisel lahenduste leidmine;
  4. d) tegevusplaani koostamine tulevikuks;
  5. e) kokkuleppe fikseerimine.

3.8. Arenguvestlus dokumenteeritakse aruandes, mis täidetakse arenguvestluse käigus.

3.9. Arenguvestluse aruanne kinnitatakse õpilase, õpetaja ja lapsevanema allkirjaga.

3.10 Klassijuhataja teeb kokkuvõtte klassi õpilastega toimunud arenguvestlustest trimestri lõpus õppetöö kokkuvõttega koos.

3.11 Klassijuhataja teeb lühikokkuvõtte toimunud vestlustest õpilase jaoks iga kooliastme lõpus.

3.12. Õpilase eneseanalüüsi/küsitluse tulemustest on teadlikud laps, lapsevanem ja klassijuhataja, vajadusel kooli juhtkond. Klassijuhataja säilitab dokumente lukustatavas kapis.

3.13. Õpetaja vahetumisel kehtivad kõik õpilasega sõlmitud kokkulepped ning õpilase lahkumisel koolist kehtivad kõik konfidentsiaalsuse nõuded.

3.14. Saavutatud kokkulepete alusel võivad toimuda vajadusel järeltegevused:

  1. a) täiendav vestlus
  2. b) juhendamine
  3. c) kokkulepete korrigeerimine
  4. d) saavutatu hindamine
  5. e) tugisüsteemi rakendamine koolis

3.15. Arenguvestlus viiakse läbi privaatses ruumis, kus puuduvad võimalikud segajad.

3.16. Klassijuhataja vastutab arenguvestluse läbiviimise eest.

3.17. Arenguvestluse protsessi koordineerib õppealajuhataja, vastava korra kinnitab direktor.