Õpilase vastuvõtmise Häädemeeste Keskkooli otsustab direktor vastavalt põhikooli- ja gümnaasiumiseadusele, haridus- ja teadusministri 19. augusti 2010 määrusele nr 43 „Õpilase kooli vastuvõtmise üldised tingimused ja kord“ ning Häädemeeste Keskkooli direktori  22.11.2011 käskkirjaga nr 1.1-1/31 kinnitatud “Häädemeeste Keskkooli vastuvõtmise korrale”.

Õpilase vastuvõtmiseks esitab vanem koolile kirjaliku taotluse ja määruses nõutud dokumendid, mis võetakse vastu Häädemeeste Keskkooli kantseleis või saadetuna digiallkirjastatult kooli ametlikule e-posti aadressile kool@haademeeste.edu.ee.

Taotlus õpilase 2.-9. klassi astumiseks.

Esitatavad dokumendid 2. -9.klassi õppima asumisel:
1. sisseastuja isikut tõendava dokumendi (selle puudumisel sünnitunnistuse või -tõendi) ametlikult kinnitatud ärakiri või väljavõte (ei tule esitada täisealise õpilase poolt digitaalallkirjaga kinnitanud taotluse esitamise korral) ;
2. ametlikult kinnitatud väljavõte õpilasraamatust;
3. direktori allkirja ja kooli pitseriga kinnitatud klassitunnistus või õpinguraamat jooksva õppeaasta kohta, kui õpilane arvatakse koolist välja pärast õppeperioodi lõppu;
4. direktori allkirja ja kooli pitseriga kinnitatud klassitunnistus või õpinguraamatu ning hinnetelehe jooksva õppeveerandi või kursuse hinnetega, kui õpilane arvatakse koolist välja õppeveerandi kestel.