Häädemeeste Keskkooli kodukord

Häädemeeste Keskkooli (edaspidi kool) kodukord kehtestatakse põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 68 lg 1 alusel, kooli tegevuse raamid ja põhieesmärgid on kooli põhimääruses, kooli arengukavas, kooli õppekavas ja teistes neile toetuvates dokumentides.

Häädemeeste Keskkooli igapäevases tegevuses lähtutakse kooli põhiväärtustest:

Häädemeeste koolis on oluline iga lapse individuaalne ja mitmekülgne ARENG, millele aitavad kaasa kompetentsed ja professionaalsed õpetajad.

Oleme rahuliku õpikeskkonnaga TURVALINE kogukonna kool, kus tehakse KOOSTÖÖD ning kus valitseb HOOLIVUS, vastastikune austus ja positiivne eluhoiak.

Igaühel on VASTUTUS oma õppimise, käitumise ja tegude, oma kooli ja kodukoha ning ümbritseva looduse hoidmise ja väärtustamise eest.

 1. ÜLDSÄTTED
  • Kooli kodukord sisaldab kooli õpilaste ja töötajate omavahelise suhtlemise, käitumise ja ühistegevuse reegleid.
  • Koolis austavad õpetajad, kooli töötajad ja õpilased kõigi õpilaste õigust ja kohustust õppida ning õpetajate õigust ja kohustust juhtida õppeprotsessi. Vastastikune suhtlemine on viisakas ja lugupidav.
  • Kodukorrast kinnipidamine tagab koolis töörahu, õpilaste ja töötajate turvalisuse ja vara kaitstuse.
  • Kooli õpilane täidab Eesti Vabariigis kehtivaid seadusi.
  • Kooli igapäevane töö toimub vastavalt direktori poolt kinnitatud päevakavale ning tunniplaanile ja üldtööplaanile, mille alusel koostatakse täpsustatud kalenderplaan.
  • Õppe- ja kasvatustööd ning muud koolielu puudutav informatsioon on kättesaadav kooli kodulehel http://www.haademeeste.edu.ee/, e-koolis ja infostendidel.
  • Kooli kodukord on õpilastele ja kooli töötajatele täitmiseks kohustuslik. Õpilase suhtes, kes ei käitu kooli kodukorra kohaselt, rakendatakse koolis põhjendatud, asjakohaseid ja proportsionaalseid tugi- ja mõjutusmeetmeid.
 1. ÕPILASE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED
  • Õpilasel on õigus ja kohustus täita õpiülesandeid ja osaleda temale koolipäeva kavas või individuaalses õppekavas ettenähtud õppes.
  • Õpilasel on õigus abi saamiseks pöörduda:
   • klassijuhataja, õpetaja, sotsiaalpedagoogi poole erinevate koolielu puudutavate või isiklike probleemide lahendamiseks;
   • direktori või õppealajuhataja poole koolikorralduslikes küsimustes;
   • huvijuhi poole kooli- ja klassivälise tegevusega seotud küsimustes;
   • sekretäri poole tõendite saamiseks, avalduste esitamiseks, e-kooliga seotud küsimustes;
   • raamatukoguõpetaja poole õpikute, töövihikute ja soovitusliku kirjandusega seotud küsimustes;
   • klassijuhataja ja aineõpetaja poole kooli varaga seotud küsimustes.
  • Õpilasel on õigus
   • osaleda kooli huvialaringides, registreerides ennast õppeaasta algul vastava ringijuhi juures;
   • aineõpetaja konsultatsioonile konsultatsiooniaegadel või aineõpetajaga kokkuleppel;
   • vastata järele ja sooritada järeltöid järelevastamisajal või kokkuleppel aineõpetajaga;
   • laenutada kooli raamatukogust õppekirjandust;
   • valida õpilasesindust ning õpilasesinduse kaudu olla kaasatud õppenõukogu tegevusse;
   • osaleda koolielu puudutavate dokumentide väljatöötamisel õpilasesindusse kuuluvate õpilaste kaudu;
   • saada õpilaspilet vastava sooviavalduse esitamisel;
   • pöörduda vaidlusküsimuste tekkimise korral kooli juhtkonna poole;
   • saada teavet koolikorralduse ja õpilaste õiguste ja kohustuste kohta;
   • esitada õpilasesinduse kaudu arvamusi ja ettepanekuid koolielu korraldamiseks;
   • saada teavet hindamise põhimõtetest aineõpetajatelt.
  • Õpilasel on kohustus
   • täita kooli kodukorda;
   • suhtuda heaperemehelikult ning lugupidavalt kooli- ja kaasinimeste isiklikku varasse;
   • täita kooli töötajate seaduslikke korraldusi;
   • mitte kahjustada oma tegevusega kaasinimeste turvalisust;
   • käituda vahetunnis nii, et ei seata ohtu ennast ega kaasõpilasi;
   • mitte häirida tunnis õpetaja ja kaasõpilaste tööd;
   • täita õppetunnis õpetaja poolt antud  korraldusi (nii tunni- kui ka kodutööd);
   • käituda viisakalt, kontrollida ennast ning oma sõnakasutust;
   • täita põhikooliastmes õpilaspäevikut.

 

 1. KOOLIPÄEVA KORRALDUS
  • Koolimaja on avatud kell 7.00 – 17.00.
  • Õppetöö algab 8.00.
  • Ringide töö aeg on määratud ringide töö graafikuga ning avalikustatud kooli kodulehel.
  • Kooli raamatukogu on avatud esmaspäevast neljapäevani 07.45-14.45.
  • Tundide ja vahetundide ajad:
   • 1. tund 8.00 –8.45
   • 8.45-9.00 vahetund 15 minutit
   • 2. tund 9.00– 9.45
   • 3. tund   9.55 –10.40
   • 4. tund 10.50 –11.35
   • 11.35–12.00 söögivahetund
   • 5. tund 12.00 –12.45
   • 12.45 –12.55 Sööklas puuviljad. Pikapäevarühm söömas.
   • 6. tund 12.55 –13.40
   • 7. tund 13.50-14.35
   • 8. tund 14.45-15.30
  • Koolipäeva korraldus koosneb õppetööst, ainetunnivälisest õppest ja õppekava toetavatest ühistegevustest. Õppe- ja kasvatuskorralduse põhivorm on õppetund.
  • Õppetunnid toimuvad koolis või õppekäiguna väljaspool kooli vastavalt kooli õppekavale, tunniplaanile ja kalenderplaanile.
 • Õppetunnid
  • Õppetund kestab 45 minutit.
  • Õpilane ootab tunni algust tunniplaanis ettenähtud klassiruumi juures. Tundi alustab ja lõpetab õpetaja.
  • Õpilasel on õppetunniks kaasas kõik vajalikud õppetarbed.
  • Õppetunni ajal on keelatud kõrvaliste esemete kasutamine, mobiiltelefon ja muud elektroonilised seadmed on välja lülitatud. Nutiseadme kasutamine on lubatud vaid kokkuleppel aineõpetajatega. Koolis toimuva salvestamine on kokkuleppeta keelatud.
  • Õppetunnis on keelatud süüa ja juua (v-a vältimatu vajadus) ja närida närimiskummi.
  • Kui õpilasel on täitmata kodused ülesanded, tuleb sellest õpetajat teavitada tunni alguses.
  • Kui 15 minutit pärast õppetunni algust ei ole õpetajat tundi saabunud, teavitavad õpilased sellest õppealajuhatajat või kooli direktorit.
  • Klassiruumist lahkudes korrastab õpilane oma laua ümbruse ja paneb tooli laua alla.
  • Tunniplaani muutustest teavitab klassijuhataja või õppealajuhataja õpilasi suuliselt või kirjalikult 1. korruse infostendil ja/või e-kooli kaudu.
 • Vahetunnid
  • Vahetunnis jälgivad õpilaste käitumist kooli üldkasutavates ruumides korrapidajaõpetajad ja teised koolitöötajad.
  • Vahetundide pikkused on määratud kooli päevakavas.
  • Vahetundides on jooksmine, tõuklemine ja lärmamine keelatud.
  • Kell 8.45, 9.40, 10.35 ja 11.40 algavates vahetundides on põhikooli õpilastel mobiiltelefoni ja muude nutiseadmete kasutamine keelatud .
 • Kooli söökla
  • Söögivahetunnid toimuvad vastavalt kooli päevakavale.
  • Õpilased söövad neile ettenähtud söögivahetunnil. Teisel vahetunnil söömine söökla töötajatega kokkuleppel, kui toitu on piisavalt.
  • Sööklasse minnakse rahulikult ja treppidel jooksmine on keelatud.
  • Õpilased järgivad sööklas lauakombeid, ei häiri kaasõpilasi. Pärast söömist viivad õpilased oma nõud selleks ettenähtud kohta.
 1. KOOLI VARA
  • Õpilane vastutab isiklikult talle kooli poolt kasutada antud õpikute ja teiste õppevahendite eest. Õpilane tagastab need aineõpetajale 3. trimestri lõpus, õppeaasta sees koolist lahkumise korral kooli raamatukokku.
  • Kool võimaldab põhiharidust omandaval õpilasel tasuta kasutada kooli õppekava läbimiseks vajalikke õpikuid, tööraamatuid, töövihikuid ja töölehti.
  • Gümnaasiumiõpilastel on kooli õppekava läbimiseks vajalikud õpikud tasuta kasutamiseks. Õpikuid laenutatakse aineõpetaja vahendusel. 10.-12. klassi õpilased laenutavad raamatuid ja ostavad töövihikud kooli raamatukogust isiklikult.
  • Kooli vara rikkumisel või kaotamisel hüvitab kahju õpilane või vanem kokkuleppel kooliga või hangib uue vahendi (s.h õpikud).
  • Koolist lahkumisel või põhikooli /gümnaasiumi lõpetamisel tagastab õpilane kõik laenutatud vahendid.
 1. HINDAMISEST TEAVITAMINE
  • Õpilaste teadmiste ja oskuste hindamise põhimõtted ja kord on kooli hindamisjuhendis ning kättesaadavad kooli kodulehel. Hindamise põhimõtteid ja korda tutvustavad õpilastele klassiõpetajad ja aineõpetajad trimestri / kursuse alguses. Aineõpetajad selgitavad põhikoolis iga trimestri algul ning gümnaasiumis iga kursuse algul, milline hinne või hinnang on aluseks kokkuvõtvale hindele.
  • Õpilasel ja tema vanemal on õigus saada teavet õpilase hinnete kohta e-koolist, klassijuhatajalt ning klassi- või aineõpetajalt.
  • Järelevastamine või järeltööde sooritamine toimub hindamisjuhendi alusel.
  • Käitumise ja hoolsuse hindamise põhimõtteid ja korda tutvustab õpilasele klassijuhataja õppeaasta algul.
 1. ÕPILASE KOOLIST VÄLJAARVAMISE TINGIMUSED JA KORD
  • Koolikohustusliku ea ületanud põhiharidust omandav õpilane arvatakse koolist välja, kui ta oma käitumisega ohustab teiste õpilaste turvalisust või rikub korduvalt kodukorda.
  • Koolikohustusliku ea ületanud põhiharidust omandav õpilane arvatakse koolist välja, kui ta puudub mõjuva põhjuseta õppetundidest ning seetõttu ei ole võimalik teda järgmisesse klassi üle viia.
  • Gümnaasiumi õpilane arvatakse koolist välja juhul, kui tal on ühe õppeaasta jooksul kolmes või enamas õppeaines üle poolte kursusehinnetest „nõrgad“ või „puudulikud“.
  • -11. klassi õpilane arvatakse õppeaasta lõpul koolist välja juhul, kui talle määratud täiendav õppetöö on sooritamata.
  • klassi õpilane arvatakse enne õppeaasta lõppu koolist välja juhul, kui ta ei täida nominaalse õppeaja jooksul gümnaasiumi lõpetamise tingimusi ja tema õppeaega ei ole individuaalse õppekava kohaselt pikendatud.
 1. PUUDUMINE JA HILINEMINE
  • Lapsevanem teavitab õpilase õppest puudumise põhjusest esimesel puudumise päeval e-koolis, kooli telefonil 44 64 641 või meiliaadressil kool@haademeeste.edu.ee
  • Kui vanem ei ole kooli õpilase puudumisest teavitanud ning koolil ei õnnestu puudumise põhjust välja selgitada, teavitab kool hiljemalt järgmisel õppest puudumise päeval sellest õpilase elukohajärgset vallavalitsust.
  • Õpilasel on lubatud puududa õppetöölt üksnes mõjuvatel põhjustel:
   • õpilase haigestumine või temale tervishoiuteenuse osutamine;
   • läbimatu koolitee või muu vääramatu jõud, sealhulgas rahvatervise seaduse § 8 lõike 2 punkti 3 alusel sotsiaalministri määruses sätestatud ilmastikutingimused, mille puhul on põhjendatud õppest puudumine;
   • olulised perekondlikud põhjused;
   • kooli esindamine võistlustel, olümpiaadidel, konkurssidel või muul kooli poolt lubatud juhul.
  • Õpilane ei hiline mõjuva põhjuseta õppetundi. Õpilase hilinemine märgitakse e-kooli. Kui õpilane hilineb rohkem kui 10 minutit, lisatakse märge, kui palju õpilane hilines.
  • Kooli esindavate või koolisisesel üritusel osalevate õpilaste nimekirja esitab vastutav õpetaja direktorile ja sööklale hiljemalt 3 päeva enne ürituse toimumist. Vanem on kohustatud esitama eelneva põhjendatud õppetööst vabastuseavalduse (kooli kodulehel) juhul, kui õpilane puudub olulistel perekondlikel põhjustel kolm või enam päeva. Antud perioodi õppematerjali on õpilane kohustatud omandama iseseisvalt.
  • Õppepäeva jooksul võib õpilane koolist lahkuda vaid klassijuhataja, õppealajuhataja, direktori või vanema loal.
 1. ÕPILASTE TUNNUSTAMINE JA MÕJUTAMINE
  • Õpilast tunnustatakse vastavalt kooli tunnustamise korrale.
  • Õpilast mõjutatakse, kui ta eksib kooli kodukorra, Eesti Vabariigi seaduste või üldtunnustatud käitumis- ja kõlblusnormide vastu.
  • Õpilase mõjutamise meetod sõltub eksimusest ja õpilase varasematest eksimustest.
  • Õpilase mõjutusvahendid on:
   • individuaalne suuline märkus;
   • õppetööks mittevajalike esemete kooli hoiulevõtmine;
   • kirjalik märkus e-koolis;
   • õpilase käitumise arutamine koos vanema ja klassijuhatajaga;
   • pärast õppetundide lõppemist koolis viibimise kohustus koos määratud tegevusega kuni 1,5 tunni ulatuses ühe õppepäeva jooksul;
   • õpilasega tema käitumise arutamine kooli juhtkonna juures;
   • õpilasega tema käitumise arutamine kooli hoolekogus;
   • ajutine keeld võtta osa õppekavavälistest tegevustest koolis (näiteks üritustest ja väljasõitudest);
   • käitumishinde alandamine;
   • õppenõukogu otsusel ajutine õppes osalemise keeld koos kohustusega saavutada selle perioodi lõpul nõutavad õpitulemused.
  • Põhjendamata puudumise korral kehtivad õpilase jaoks ühe õppeveerandi jooksul järgmised mõjutusvahendid:
   • põhjuseta puudumine kuni 1 koolipäev – teade vanematele e-kooli;
   • põhjuseta puudumine kuni 5 koolipäeva – noomitus direktori käskkirjaga;
   • põhjuseta puudumine üle 5 koolipäeva – käitumishinde alandamine, õpilase ja vanemate kutsumine juhtkonna nõupidamisele, kooli hoolekogu koosolekule, kohaliku omavalitsuse vastava ametniku teavitamine, taotluse esitamine Häädemeeste valla alaealiste komisjonile.
 1. ÕPILASTE TOETAMINE
  • Õpilasi valmistatakse ette aineolümpiaadidele, konkurssidele ja võistlustele.
  • Olümpiaadi maakonnavooruks valmistuval õpilasel on õigus ühele vabale päevale ja vabariikliku olümpiaadi eel kahele vabale päevale.
  • Enne eksamit on õpilasel vaba päev. Muusikakoolis õppival lapsel võimaldatakse samuti enne muusikakooli lõpueksameid vaba päev.
  • Õppimise ja koolieluga toimetulekuks on õpilasele koolis järgmised abistavad tugiteenused:
   • õpilasel on võimalus osaleda õpetajate konsultatsioonitundides väljaspool ainetunde;
   • õpilasele rakendatakse individuaalset õppekava;
   • -4. klassi õpilasel on võimalus osaleda pikapäevarühma töös vanema avalduse alusel;
  • Haridusliku erivajadusega õpilasele rakendatakse järgmisi meetmeid: täiendav juhendamine aineõpetaja poolt, osalemine õpiabirühmas, logopeediline abi, psühholoogiline nõustamine, sotsiaalpedagoogi abi.
  • Vähemalt üks kord õppeaasta jooksul korraldatakse õpilasega arenguvestlus, mille põhjal lepitakse kokku edasises õppes ja arengu eesmärkides. Arenguvestlusel osalevad õpilane, klassijuhataja ja põhikooli õpilase puhul lapsevanem. Arenguvestluste tingimused ja korra kehtestab kooli direktor.
 1. VAIMNE JA FÜÜSILINE TURVALISUS
  • Kooli juhtkond loob tingimused õpilaste ja kooli töötajate vaimse ja füüsilise turvalisuse tagamiseks kooli territooriumil õppetöö ajal.
  • Õpilase vaimset või füüsilist turvalisust ohustavast juhtumist teavitamine:
   • õpilane pöördub klassijuhataja, õpetaja või mõne teise koolitöötaja poole;
   • klassijuhataja teavitab vajadusel juhtkonna esindajat, kelle pädevusse kuulub antud juhtumi lahendamine.
  • Vaimset või füüsilist turvalisust ohustava juhtumi lahendamisel lähtutakse kooli kodukorras loetletud mõjutusvahenditest ning teistest seadusandlikest aktidest.
  • Juhtumi lahendamisel lähtutakse võrgustikutöö põhimõtetest.
  • Õpilaste vaimse ja füüsilise turvalisuse huvides võimaldab kool politseil läbi viia operatsioone narkootiliste ainetega seotud õigusrikkumiste ennetamiseks ja avastamiseks;
  • Kooli territooriumil, kooli üritustel ja õppekäikudel on keelatud alkoholi, tubaka ja narkootiliste ainete omamine ning tarbimine.
  • Õpilane saab jätta oma vastutusel jalgratta või motorolleri koolimaja ees olevasse parklasse
 1. ÕPILASTE ARVUTIKASUTUS
  • Õpilased kasutavad arvutiklassis ja klassides ainult õpilastele mõeldud arvuteid.
  • Õpilane registreerib end igas tunnis tema kasutuses oleval arvutikohal.
  • Mittetöökorras olevast arvutist või sellega seotud seadmest teatab õpilane kohe õpetajale või arvutikasutust lubanud kooli töötajale.
  • Kõik kooli arvutid on ainult õppetööga seotud ülesannete täitmiseks. Arvutis mängimine on lubatud ainult õppe eesmärgil ning kooskõlastatult õpetajaga.
  • Pärast töö lõppu logib õpilane arvutist välja ning korrastab töökoha.
  • Õpilased on arvutiklassis ainult koos õpetajaga, kes lahkub viimasena ja lukustab ukse.
  • Arvutiklassi võib kasutada ainult õpetaja loal ja siis, kui klassis ja õpilasel pole sel ajal tundi.
 1. GARDEROOBIKAPPIDE KASUTAMISE KORD (PGS 19, § 44)
  • Õpilased jätavad oma üleriided ja välisjalanõud temale kinnistatud lukustatud garderoobikappi.
  • Õpilane hoolitseb ja vastutab ise kooli kaasavõetud isiklike asjade eest.
  • Garderoobikappi ei jäeta väärtuslikke esemeid, raha, telefone, dokumente jm., asjade eest vastutab kapi kasutaja.
  • Õpilane hoiab oma garderoobikapi puhtana.
 1. HÜGIEEN, TERVISHOID JA VÄLIMUS (PGS 44, )
  • Õpilased ja koolitöötajad hoiavad kõikjal koolis puhtust ning korda ja täidavad üldtunnustatud hügieeninõudeid.
  • Õpilased kannavad kooli ruumides tervise ja hügieeni huvides vahetusjalatseid.
  • Vahetusjalanõudeks ei sobi saapad, spordijalatsid ja jalanõud, mis määrivad põrandat.
  • Koolis kui akadeemilises asutuses kantakse korrektset ja puhast riietust. Lubamatu on kanda kooli ruumides mütsi ning kapuutsi.
  • Pidulikele kogunemistele ja aktustele tuleb õpilane pidulikus riietuses.
  • Kehalise kasvatuse tundides kantakse sportlikku riietust vastavalt tunni läbiviimise kohale.
  • Dresside ja spordirõivaste kandmiseks on üksnes kehalise kasvatuse tund.
  • Käitumine ja pesemine duširuumis.
   • Õpilasel on kehalise kasvatuse tunni jaoks kaasas pesemisvahendid.
   • Duširuumis viibib korraga niipalju õpilasi, kui on olemas dušše, teised õpilased ootavad oma järjekorda.
 1. VÄLJASÕIDUD JA HUVITEGEVUS (PGS 40)
  • Kooli poolt korraldatavad üritused toimuvad vastavalt planeeritud tegevuste kavale ning ekskursioonid ja õppekäigud õpilastega viiakse läbi õppekäikude ja ekskursioonide korraldamise korra alusel.
  • -6.klassi õpilasi saadavad täiskasvanud, arvestusega vähemalt 1 täiskasvanu 10 õpilase kohta.
  • -12.klassi õpilasi saadavad täiskasvanud, arvestusega vähemalt 1 täiskasvanu 15 õpilase kohta.
  • Kõigi ürituste läbiviimise aeg ja koht lepitakse kokku kooli juhtkonnaga vähemalt nädal enne toimumist (vastavalt tööjaotusele), määratakse korraldajad, vastutajad, korrapidamine ja koristamine.
  • Õpperuumide kasutamisel tuleb kokku leppida vastava ruumi eest vastutava õpetajaga.
  • Kasutada võib ainult antud ürituse jaoks lubatud ruume.
  • Kooliruumide kasutamine erinevate ürituste korraldamiseks lõpeb hiljemalt kell 22.00. Hilisem kooliruumide kasutamine toimub kooskõlastatult direktoriga.
 1. ÕPILASE PRAKTILINE VÄÄRTUSKASVATUS
  • Häädemeeste Keskkooli õpilaste kogukonna hüvanguks tehtav töö on kooli väärtuskasvatuse osa, mis vastab õpilase eale ja võimetele ning teostatakse igal kooliaastal soovitatavas mahus.
  • Kogukonna hüvanguks vabatahtlikult tehtava töö soovitatav tundide arv ühes õppeaastas:
 1. klassis 4 tundi;

2.–3. klassis  6 tundi;

4.–6. klassis  8 tundi;

7.–9. klassis  10 tundi;

10.–11. klassis 12 tundi

 1. klassis 8 tundi;
 • Ettenähtust rohkem kogukonna hüvanguks tehtava töö tundide eest võidakse õpilast tunnustada kiituse avaldamisega või muul moel motiveerimisega.
 • Kogukonna hüvanguks tehtavat tööd võib teha klassiga, grupiga või individuaalselt, tööd võivad juhendada kõik koolitöötajad ning ka vanemad.
 • Kogukonna hüvanguks tehtava töö arvestatavad valdkonnad on:

15.5.1 kooli heaks tehtav töö, mis kannab kooli ruumide ja territooriumi materiaalse õpikeskkonna korrastamise ja säilimise tagamise eesmärki (nt lehtede riisumine, muru niitmine, peenarde rohimine jms aiatööd);

15.5.2 ülekooliliste sündmuste korraldamine (aktuste ja sündmuste ettevalmistamise ja läbiviimisega seotud ülesanded, võimla valmisseadmine jms);

15.5.3 tööd kokkuleppel klassijuhataja, aineõpetaja ja/või juhtkonna liikmega;

15.5.3 koolivälise asutuse ja organisatsiooni juures kogukonna hüvanguks tehtav töö.

15.6 Kogukonna hüvanguks tehtava töö üle peetakse arvestust õppeaasta jooksul alates 1. juunist kuni 31. maini. Arvestust peab klassijuhataja.

15.7 Kogukonna hüvanguks tehtava töö sooritamine kajastub õpilase klassitunnistusel.