Piirangud alates 17. maist ja alates 31. maist

Vastavalt Vabariigi Valitsuse korraldusele võib esmaspäevast, 17. maist korraldada kontaktõpet nii üld-, kutse- kui kõrghariduse õppijatele. Samast päevast leevenevad ka piirangud õues toimuvale huvitegevusele ja -haridusele, noorsootööle, täienduskoolitusele ja -õppele.

31. maist leevenevad nõuded siseruumides toimuvatele tegevustele. Kirjast leiate ülevaate nii alates 17. maist kui alates 31. maist kehtivatest piirangutest, info õpihuvi laagrite toetuse, kriisitoetuse ning kiirtestimise kohta.Korraldusega kehtestatud piirangute ja meetmete vajalikkust hindab valitsus hiljemalt iga kahe nädala tagant. Valitsuse kommunikatsioonibüroo avaldab piirangute leevendamise korralduse ja seletuskirja kodulehel kriis.ee.
Ülevaate haridus- ja noortevaldkonna piirangutest leiab https://www.hm.ee/et/koroona.
 
Lasteaiad ja -hoiudLasteaedades saab jätkata tavapärast tööd. Järgida tuleb Haridus- ja Teadusministeeriumi soovitusi võimalikult ohutuks töö korraldamiseks.
 
Üld-, kutse- ja kõrgharidus
Alates 17. maist lubatakse kontaktõpet korraldada kõigis üldhariduskoolides, kutseõppeasutustes ja kõrgkoolides.

Kõik haridusasutustes viibijad peavad kandma maski või katma suu ja nina. Kohustus ei laiene alla 12-aastastele lastele või juhul, kui maski kandmine ei ole tervislikel põhjustel, töö või tegevuse iseloomu arvestades või muudel olulistel põhjustel võimalik. Terviseameti juhend maskide kasutamiseks ja kandmiseks: eesti ja vene keeles. Kõikidel haridusastmetel tuleb õppetööd korraldades silmas pidada hajutamise ja kontaktide vähendamise olulisust ning tagada siseruumides nõuetekohane ventilatsioon või tuulutamine. Töö korraldamisel tuleb lähtuda Haridus- ja Teadusministeeriumi juhistest.

Huviharidus ja -tegevus, noorsootöö, täienduskoolitus ja -õpe
Alates 17. maist tohib välitingimustes huviharidust ja -tegevust, noorsootööd, täiendkoolitust ja -õpet viia läbi kuni 25-liikmelises grupis (kaasa arvatud juhendaja). Maksimaalselt tohib tegevustest osa võtta kuni kümme gruppi, kes omavahel kokku ei puutu ehk kokku 250 inimest.
Siseruumides jätkuvad esialgu praegused piirangud. See tähendab, et:Keelatud on grupitegevused ning individuaaltegevusi läbi viies tuleb juhinduda 2+2 reeglist.Ruumide täituvus ei tohi olla üle 25%.
Osalejad peavad kandma maske. Maske ei pea kandma alla 12-aastased lapsed või inimesed, kellel maski kandmine ei ole tervislikel põhjustel või tegevuse iseloomu tõttu või muid olulisi põhjuseid arvestades võimalik.

Alates 31. maist on siseruumides lubatud tegevused kuni 10-liikmelises grupis. Ruumide täituvus ei tohi olla üle 25%.Ühes ruumis tohib tegevusi läbi viia kuni 10 gruppi, kes omavahel kokku ei puutu, ehk kokku kuni 100 inimest.Osalejad peavad kandma maske. Maske ei pea kandma alla 12-aastased lapsed või inimesed, kellel maski kandmine ei ole tervislikel põhjustel või tegevuse iseloomu tõttu või muid olulisi põhjuseid arvestades võimalik.Kõiki tegevusi läbi viies tuleb tagada desinfitseerimisvahendite olemasolu ja desinfitseerimisnõuete täitmine Terviseameti juhiste kohaselt.
Grupipiirangud ei kehti: koos liikuvate või viibivate perekondade kohta või juhul, kui nimetatud tingimusi ei ole mõistlikult võimalik tagada;koolieelse lasteasutuse sama rühma lastele ja õppuritele, kes õpivad samas klassis, rühmas või kursusel;riigi sõjalise kaitsega ja siseturvalisusega seotud tegevustele;kvalifikatsiooni omandamist tõendava tähtajalise tunnistuse saamiseks vajalikule täienduskoolitusele ja sellega seotud eksamitele;puudega isikute tegevustele, sealhulgas sotsiaalse ja tööalase rehabilitatsiooni teenuse osutamisele ja Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskusele.professionaalsele sporditegevusele, sealhulgas Eesti täiskasvanute ja noorte koondiste liikmetele ja kandidaatidele ning võistkondlike sportmängude esi- ja meistriliiga sportlastele.
 
Kriisitoetus ja õpihuvi laagrite toetus
17. mail saab hakata taotlema õpihuvi laagrite toetust. Taotluste esitamise viimane päev on 11. juuni. Laagrites saab korraldada tegevusi 1. – 12. klassi ning kutsekoolide õppijatele. Taotlema on oodatud nii koolide ja huvikoolide pidajad, koolid sõltumata nende omandivormist, ülikoolid kui ka noorsootöö ja huvitegevuse pakkujad.Laagreid korraldades tuleb järgida kehtivaid piiranguid. Vastavalt noorsootööle kehtivatele piirangutele ei saa maikuus siseruumides toimuvaid ja ööbimisega laagreid korraldada. Juunis laagritele kehtivate piirangute otsuseid praegu veel ei ole.Noorte erahuvihariduse ja -tegevuse, erakoolide, eralasteaedade ja -hoidude pidajate kriisitoetuse taotlusvoor kestab 21. maini.
Lisainfo taotlusvoorude kohta: www.hm.ee/kriisitoetus
 
Kiirtestid
Haridus- ja Teadusministeerium koostöös Terviseametiga on eraldanud kõikide lasteaedade, üldhariduskoolide ja kutseõppeasutuste jaoks 2020/21. õppeaasta kevadeks tasuta varu antigeeni kiirteste koroonaviiruse esmaseks tuvastamiseks. Kiirtestid on täiendav abivahend turvalisuse tagamiseks, et õppeaasta lõpuni jäänud õppepäevadest saaks võimalikult suure osa veeta kontaktõppes. 
Juhise kiirtestide kasutamiseks leiate siit
.Selleks, et edasist kiirtestide kasutamist paremini kavandada, on väga oluline haridusasutuste tagasiside selle kohta, kuidas testide kasutamine tegelikkuses sujus. Palume kõigil teste saanud asutustel täita tagasisidevorm pärast aktiivse õppeperioodi lõppu või saadetud testide otsasaamisel – hiljemalt 15. juuniks. Vormi leiate siit.

Lugupidamisega
Haridus- ja Teadusministeerium
Haridus- ja Teadusministeerium