1. MÄRTSIST UUED PIIRANGUD

INFO HARIDUS- JA TEADUSMINISTEERIUMIST Kõikidele haridusastmetele kehtivad 1. märtsist uued piirangud

1.–28. märtsini võivad õppehoonetes viibida ainult 1.–4. klasside õpilased ja
hariduslike erivajadustega õppijad.

Kontaktõpet läbi viies tuleb endiselt silmas pidada ettevaatusabinõusid võimalikult ohutuks tegutsemiseks
[https://www.hm.ee/sites/default/files/2021.02.26_kontaktoppel_rakendatav…].

Teiste klasside õppijad võivad koolis viibida ainult juhul, kui nad:

* vajavad hariduslikke tugiteenuseid;
* vajavad õpetaja hinnangul õpitulemuste saavutamiseks konsultatsioone;
* sooritavad praktilist õpet, eksameid või teste või osalevad olümpiaadidel.

Siseruumides tuleb kanda maski ning tagada desinfitseerimisnõuete täitmine.
Maski ei pea kandma alla 12-aastased lapsed või inimesed, kellel maski kandmine
ei ole tervislikel põhjustel või tegevuse iseloomu tõttu või muid olulisi
põhjuseid arvestades võimalik.

Õpperuumides tuleb kõiki tegevusi läbi viies tagada hajutatus ning vältida
klasside vahelisi kokkupuuteid. Väljaspool õpperuumi võivad koos viibida ja
liikuda kuni kaks inimest, hoides teistega vähemalt kahemeetrist vahemaad, välja
arvatud juhul, kui nimetatud tingimusi ei ole mõistlikult võimalik tagada.

Praktilist õpet, eksameid, teste ja olümpiaade korraldades tuleb samuti silmas
pidada hajutamise ja kontaktide vähendamise vajadust. See tähendab näiteks ka,
et ei tohiks korraldada olümpiaade selliselt, et ühte ruumi tulevad kokku
osalejad mitmest koolist või maakonnast.

Piiranguid ei kohaldata õpilaste suhtes, kes on tõhustatud või eritoel ja
nendele kohandatud haridusasutustes või puudega isikute tegevustele ning
hariduslike erivajadustega õppijatele.


Huvitegevusele ja -haridusele, noorsootööle, täienduskoolitusele ja -õppele 3.
märtsist kehtivad piirangud


Viiruse levik on Eestis laialdane, mistap kõikide piirangute mõte on vähendada
inimestevahelisi kontakte, et katkestada nakkusahelad.

Siseruumides on lubatud üksnes individuaaltegevus.

* Tegevusi võib viia läbi üksi või koos juhendaja või kaaslasega.
* Teiste inimestega tuleb tagada vähemalt kahemeetrine vahemaa.
* Tuleb kanda maski ning tagada desinfitseerimisnõuete täitmine. Maski ei pea
kandma alla 12-aastased lapsed või inimesed, kellel maski kandmine ei ole
tervislikel põhjustel või tegevuse iseloomu tõttu või muid olulisi põhjuseid
arvestades võimalik.

Näiteks tähendab see, et teha võib kontaktkoolitusi, kus osaleb üks koolitaja ja
õppija. Paarismängud on lubatud ainult nendel spordialadel, mis lähevad
individuaalspordiala mõiste alla. Nendeks on kuus spordiala: tennis, lauatennis,
padel, sulgpall, rannavõrkpall, rannatennis.

Kui ruum on piisavalt suur, võib ühes ruumis olla individuaalselt tegutsejaid
hajutatult ka rohkem, ent tuleb tagada, et ruumi täituvus ei oleks üle 25%.
Näiteks tähendab see, et avatud noortekeskuses ei tohi korraldada grupitegevusi,
ent noored võivad seal distantsi ja 25% täituvuse nõuet järgides viibida ja
tegeleda individuaaltegevustega. Tegevuste piisava hajutatuse ja ohutuse,
eeskätt kontaktide vältimise kindlustamiseks on soovitatav tagada iga
harrastaja(paari) kohta 20m2 ala, mille sees tegevusi ellu viia.

Välitingimustes on lubatud tegevus kuni 10 osalejaga gruppides, sealhulgas
treenerid või juhendajad. Tagatud peab olema, et ei puututa kokku teiste
rühmadega ja järgitakse desinfitseerimisnõudeid.

Piirangud ei kehti koos liikuvatele või viibivatele perekondadele.

Kui huviringis või trennis osalevad ainult ühe igapäevaselt koos viibiva
lasteaiarühma või kontaktõppel oleva klassi lapsed, võivad tegevused toimuda ka
siseruumides grupiviisiliselt ning väljas suuremates kui 10-liikmelistes
gruppides. Sel juhul tuleb tagada, et ühes grupis oleksid ainult ühe rühma või
klassi õpilased, kes ei puutu kokku teiste rühmadega.

Samuti on lubatud kontaktõppel olevate õppijate õppekavajärgsed grupiviisilised
tegevused. Näiteks ühe 3. klassi ujumistund.


1. märtsil alustab õpetajate tugiliin

Esmaspäeval, 1. märtsil avab Haridus- ja Teadusministeerium koostöös Haridus- ja
Noorteameti Rajaleidja võrgustikuga õpetajatele suunatud tugiliini, mille
kõnedele vastavad kogenud psühholoogid ja sotsiaalpedagoogid. Oleme näinud, et
koroonakriis on õpetajatele olnud katsumusterohke ning haridustöötajate
läbipõlemise risk on märgatavalt tõusnud.

Tugiliiniga soovime pakkuda haridustöötajatele hõlpsalt kättesaadavat võimalust
rääkida kvalifitseeritud psühholoogi või sotsiaalpedagoogiga mugavalt,
anonüümselt ja tasuta.

Tugiliin on avatud tööpäeviti kell 12–20 telefoninumbril 735 0750.


5. märtsil toimub noortele mõeldud pressikonverents

5. märtsil kell 14.00 toimub noortele mõeldud pressikonverents
[https://www.facebook.com/events/811709679554148], kus koroonaviiruse ja selle
leviku piiramisega seotud küsimustele vastavad tervise- ja tööminister Tanel
Kiik ning haridus- ja teadusminister Liina Kersna.

Küsimusi saab läkitada terve nädala jooksul Slido [https://www.sli.do/]
keskkonna vahendusel ning neid saab esitada ka pressikonverentsi ajal, kuid
eelis on varem küsitud küsimustel. Keskkonnas tuleb õige ürituse leidmiseks
sisestada kood noored0503.


Valitsus kiitis heaks põhikooli lõpetamise tingimused: eksamid toimuvad

Valitsus kiitis sel nädalal heaks määruse muudatuse, millega kinnitatakse
põhikooli lõpetamise tingimused käesoleval õppeaastal.

Põhikooli lõpueksamid ja gümnaasiumi riigieksamid on oluline tagasiside nii
õppijale, õpetajale kui riigile. Nende põhjal saab hinnata keerulise kooliaasta
mõju ning kavandada toetusmeetmeid neile õpilastele, kes seda vajavad. Samuti on
eksamitulemused vajalikud järgmisele tasemele õppima minekuks.

Muudatuse kohaselt on põhikooli lõpetamiseks vaja sooritada kõik lõpueksamid,
ent nende eest ei panda tunnistusele hinnet, tunnistusele kantakse punktisumma
protsent maksimaalsest tulemusest. Lõpetamine ei sõltu eksami tulemusest.
Eksameid tuleb sooritada tavapäraselt kolm: eesti keel või eesti keel teise
keelena, matemaatika ning aine õpilase valikul.

Gümnaasiumi riigieksamid toimuvad praeguse teadmise kohaselt tavapärases korras.

Juba eelmise aasta kevadel kinnitas valitsus määruse muudatuse, mille järgi ei
pea 2020/2021 õppeaastal sooritama põhikoolis loovtööd ja gümnaasiumis
õpilasuurimust või praktilist tööd, kui see ei ole kooli õppenõukogu otsusel
eriolukorrast tulenevalt võimalik.