ÕPPETÖÖ DISTANTSÕPPE AJAL

Häädemeeste Keskkooli kodukord

Lisa 4

Õppetöö korralduse põhimõtted Häädemeeste Keskkoolis distantsõppe ajal

 1. TUNNIPLAAN JA STUUDIUM
  1. Distantsõpe toimub kõikides klassides tunniplaani kohaselt ja vastavalt kooli päevakavale.
  1. Kui distantsõppel on kogu kool, on õppetundide ajakava distantsõppe ajal järgmine:
 2. tund kell 8.00
 3. tund kell 9.00
 4. tund kell 10.00
 5. tund kell 11.00
 6. tund kell 12.00
 7. tund kell 13.00
 8. tund kell 14.00
  1. Hajutamaks õpilaste ja õpetajate omavahelist suhtlust, on õpetajad õpilastele kättesaadavad tunniplaanis oleva tunni ajal, kui ei ole õpetajaga kokku lepitud teisiti
  1.  Õpetaja märgib kõikide tundide teemad ja õppeülesanded Stuudiumisse hiljemalt õppepäeva hommikul kella 8ks.
  1. Õpetajad arvestavad ülesannete mahu puhul õpilase üksinda töötamise võimet.
  1. Tunnitööle lisaks koduseid ülesandeid ei anta.
  1. Kui kogu kool on distantsõppel, pikapäevarühma ei toimu.
  1. Huviringide ja pikapäevarühma tegevusest distantsõppe ajal teavitab kooli direktor Stuudiumi kaudu.
 •  ÕPPETÖÖS OSALEMINE
  •  Distantsõppe ajal peab õpilane täitma koolikohustust.
  •  Kui õpilane on haige ja õppetöös ei osale, tuleb lapsevanemal teavitada klassijuhatajat või teha märge Stuudiumi, et õpetaja saaks seda arvestada.
  • Õpilane vastab paranedes õpetajaga kokkuleppel vajalikud teemad järele.
  • Distantsõppe puhul toimub juhendatud õpe, st õpilastele on antud selged õpijuhised, kust, mida ja kuidas õppida, kust leida lisamaterjale ja õppimise tuge. Distantsõppe puhul on juhendatud õpe õppetunni ajal tagatud.
  • Kui õpilasele ei sobi distantsõpe ning tema õppetulemused võivad distantsõppe tõttu oluliselt langeda, pöördub lapsevanem klassijuhataja poole. Võimaluse korral ning vajadusel Terviseameti ja/või koolipidajaga kooskõlastatult võimaldatakse õpilasele õpe klassiruumis.
 • HINDAMINE JA TAGASISIDE
  •  Iga ülesande puhul on õpilasele arusaadavalt kirjas. kas õpetaja ootab seda ülesannet endale tagasi hindamiseks või oli antud ülesanne ettevalmistuseks või harjutamiseks.
  • Kui õpetaja ootab ülesannet tagasi arvestamiseks, on see märgitud Stuudiumisse ülesande juurde. Samuti on ülesande juures kirjas õpetajale töö tagastamise tähtaeg (kuupäev ja kellaaeg).
  • Õpetaja annab õpilasele võimalikult palju tagasisidet õppimise kohta, s.o mis õnnestus hästi, millised olid vead ja mida teha selleks, et tehtud vigu parandada ja õpitavast paremini aru saada.
  • Õpetaja teavitab õpilasi hindamise põhimõtetest distantsõppe ajal.
  • Distantsõppe ajal on I kooliastmes ainult sõnalised hinnangud.
  • Alates 4. klassist võib hinnata nii numbriliselt kui ka märkega A (arvestatud) või MA (mittearvestatud). Mitteeristavat hindamist võib õpetaja õpilast ja vanemat teavitada, kas ülesanne on sooritatud või mitte. Nendest lähtuvalt võib õpetaja hiljem hinde kokku panna, kuid ei pea.
  • Kokkuvõttev hindamine distantsõppe perioodi lõpus otsustatakse hoolekogu poolt arvestades õppenõukogu ja õpilasesinduse arvamust ning see sõltub distantsõppe perioodi pikkusest.
 • ARVUTID JA TEHNOLOOGIA
  • Kui tehnoloogiliste vahendite puudus takistab õppetöös osalemist, pöördub lapsevanem abi saamiseks klassijuhataja poole.
  • Haridustehnoloogi poolt laenutatakse kooli poolt välja lapsevanema allkirja vastu vajalikud tehnilised vahendid ja need tagastatakse kooli distantsõppe lõppemisel.
  • Kui õpilasel puudub kodus vajalik internetiühendus, siis pöördub lapsevanem klassijuhataja poole. Võimalusel tuleb laps koolimajja distantsõppe perioodiks. Kui see võimalus puudub, arvestavad õpetajad olukorraga õppeülesannete andmisel ja õpitulemuste hindamisel.
  • Õpetajale on tagatud vajalikud tehnilised vahendid distantsõppe läbiviimiseks kooli poolt. Võimaluse korral ning vajadusel Terviseameti ja/või koolipidajaga kooskõlastatult võimaldatakse õpetajale töötamine koolimajas oma klassiruumis.
 • HÄÄDEMEESTE KESKKOOLI E-KESKKOND
  • Kõikidele õpetajatele ja õpilastele on loodud konto ja ligipääs Google Workspace keskkonda.
  • Õpetajad kohtuvad õpilastega videosilla vahendusel ning toimuvad videotunnid kasutades GoogleClassroomi.
  • Videotunni toimumisest teavitab õpetaja sellest Stuudiumi kaudu eelnevalt õpilasi.
  • Videotunnis osalemine on õpilasele kohustuslik. Kui õpilasel puudub võimalus osaleda, tuleb lapsevanemal teha selle kohta märge koos põhjusega Stuudiumi. Vastasel juhul loetakse tund põhjuseta puudumiseks.
  • Kooli Google Workspace keskkonna kasutamine on lubatud ainult koolitööga seotud tegevuste jaoks.
  • Õpetajal on õigus veenduda, et videotundi jälgivad vaid ettenähtud lapsed, sh seda ei või

ilma kokkuleppeta jälgida ka lapsevanemad.

 • Videotunni ajal on põhjendatud õpetaja poolt reaalajas õpilastest videopildi jälgimine, sh õpilase tunnis osalemise kontrollimine. Seega võib õpetaja nõuda, et õpilane peab õpetajaga oma videopilti jagama.
  • Ilma eelneva kokkuleppeta õpetajaga ei ole videotunni salvestamine ega muude fotojäädvustuste tegemine tunni ajal lubatud.
 • KONTAKTID JA SUHTLUS
  • Kõikide osapoolte omavaheline suhtlus on distantsõppe ajal väga oluline. Selleks kasutatakse kokkulepitud kanaleid: Stuudium ja Google Workspace.
  • Kooli ja juhtkonna liikmete telefonidele võib helistada tööpäeva jooksul. Õpetaja võib, aga ei pea kasutama oma telefoni õpilaste ja lapsevanematega suhtluseks.
  • Kui lapsevanem märkab, et lapsel on keeruline õpetajaga kontakti võtta, palume lapsevanemal last kontakti loomisel julgustada ja aidata. Vajadusel pöördub laps/lapsevanem sotsiaalpedagoogi poole.
  • Kui tuleb ette ülesandeid, mida õpilane ei oska, annab ta sellest õpetajale kindlasti teada ja õpetaja saab videosilla kaudu juhendada.
 • VIDEOTUNNIS OSALEMISE REEGLID ÕPILASELE
  • Videotunnis osalemine on õpilasele kohustuslik.
  • Enne videotundi kontrollib õpilane üle tehnilised vahendid (internetiühendus, kaamera, mikrofon).
  • Videotunnis osaleb õpilane sisselülitatud kaameraga (kaamera puudumisel informeerib õpilane klassijuhatajat).
  • Videotundi siseneb õpilane alati oma koolikontoga.
  • Videotunnis osalemiseks valitakse vaikne ruum või kasutatakse kõrvaklappe.
  • Videotunnis on õpilasel viisakas ja korrektne riietus.
  • Videotunnis ollakse kohal õigel ajal.
  • Vestlusruumi sisenedes tervitatakse ja lahkudes öeldakse “Head aega!”.
  • Tunnis lülitab õpilane mikrofoni sisse ainult siis, kui õpetaja on selleks loa andnud.
  • Videotunni vestlusalas (chat’is) kirjutab õpilane ainult õppetööga seotud infot.
  • Õpilane ei tegele videotunnis õppetööväliste tegevustega (mängimine, söömine vms).
  • Õpilane lahkub videotunnist, kui õpetaja on andnud selleks loa.
  • Videotunni lõppedes lahkub õpilane vestlusruumist.
  • Videotunni salvestamine on keelatud!
 • TOITLUSTAMINE
  • Õpilaste toitlustamist distantsõppe ajal ei toimu.
  • Kui distantsõppeperiood on pikem kui kaks nädalat, võib kool kooskõlastatult koolipidajaga jagada õpilastele toidupakke.
 • MUUD MEETMED

Kui distantsõppele minnakse üle Terviseameti korraldusel ja kooskõlastatult koolipidajaga viiruse leviku tõkestamiseks, rakendatakse ainult neid täiendavaid füüsilisi või muid meetmeid, mis on ette nähtud Terviseameti poolt.