Ministeeriumi infokiri 11. märtsist algavate piirangute kohta

Infokirjast leiate ülevaate 11. märtsist kuni vähemalt 11. aprillini kehtivatest piirangutest, juhised distantsõppe korraldamiseks üldhariduskoolidele ning koolieelsete lasteasutuste töö tagamiseks, samuti info ministeeriumi ja partnerite koostöös pakutavatest toetusmeetmetest õppijatele ja õpetajatele.

COVID-19 olukord on Eestis äärmiselt kriitiline – nakatumise näitajad kasvavad, haiglad on ülekoormatud ning uusi nakatunuid lisandub pidevalt kõigis vanusegruppides. Sellest tulenevalt otsustas Vabariigi Valitsus, et
kõik haridusastmed jäävad vähemalt 11. aprillini distantsõppele. Kõigil vanematel, kellel võimalik, soovitatakse koju jätta ka lasteaedades ja -hoidudes käivad lapsed.

Distantsõppe korraldamise juhis üldhariduskoolidele
https://www.hm.ee/sites/default/files/2021.03.10_distantsoppe_juhis_uldhariduskoolidele.pdf

Soovitused ja juhendid ning vastused korduma kippuvatele küsimustele leiate meie kodulehelt www.hm.ee/koroona <https://www.hm.ee/et/koroona>;

Üldharidus

1.–4. klasside õpilased peavad alates 11. märtsist jääma distantsõppele, samuti ei või läbi viia kontaktõpet põhikooli lõpueksamiteks ja riigieksamiteks valmistujatele. 5.–12. klasside õpilased ning kutse- ja kõrghariduse õppijad on jätkuvalt distantsõppel.

Hariduslike erivajadustega õpilaste õpe võib jätkuda koolis kontaktõppena, arvestades õpilaste individuaalset õppimissuutlikkust ja neile tõhustatud või eritoe tagamise vajadust, mida kodustes oludes pakkuda ei suudeta.

Erandina nähakse ette, et 1. –4. klasside õpilastel on vältimatutel juhtudel võimalik siiski viibida ka koolihoones ja osaleda seal korraldatud tegevustes. Eelkõige on vältimatu vajaduse all peetud silmas erivajadustega lapsi, samuti elutähtsatel ametikohtadel töötavate vanemate lapsi. Kontakttegevusi võib pakkuda ka õppijale, kelle puhul
esineb vanema ja haridusasutuse hinnangul oluline vältimatu vajadus õppes või õppekavavälistes tegevustes osalemiseks.

Kõiki ettevaatusabinõusid rakendades tohib haridusasutuses viibida õppija, kes vajab hariduslikke tugiteenuseid või õpetaja hinnangul konsultatsioone õpitulemuste saavutamiseks või sooritab praktilist õpet, eksameid või teste. Vähemalt 11. aprillini ei ole võimalik korraldada kontakttegevusena olümpiaade.

Koolides toimuva praktilise õppe korraldamisel tuleb hinnata, kas seda on võimalik edasi lükata. Kui edasilükkamine ei ole võimalik või õppeprotsessist lähtuvalt otstarbekas, siis tuleb kasutada kõiki
ennetusmeetmeid, et ei toimuks viiruse levikut.

Piiranguid ei kohaldata õpilaste suhtes, kes on tõhustatud või eritoel, ja nendele kohandatud haridusasutustes või puudega isikute tegevustele.

Siseruumides erandkorras läbiviidavate tegevuste puhul tuleb:

Kanda maski. Maski ei pea kandma alla 12-aastased lapsed või inimesed, kellel maski kandmine ei ole tervislikel põhjustel või tegevuse iseloomu tõttu või muid olulisi põhjuseid arvestades võimalik. Maski peavad kandma nii õppijad kui haridusasutuste personal.
Tagada hügieeninõuete täitmine.
Tagada hajutatus nii õpperuumis kui väljaspool seda.
Tagada, et haridusasutuste territooriumile ja hoonetesse ei lubata võõraid.
Tagada ruumide tuulutamine või nõuetekohane ventilatsioon
<https://www.ttja.ee/sites/default/files/ettevotjale/juhendid/koolimajad_juhend.pdf;

Huviharidus ja -tegevus, noorsootöö, täiendkoolitus ja -õpe

Huvihariduse ja -tegevuse, noorsootöö, täiendkoolituse ja -õppe läbiviimine on siseruumides keelatud. Võimalusel tuleks tegevustega jätkata distantsilt. Üksinda võivad asutuse ruumides viibida nii juhendajad kui harrastajad. Näiteks võib juhendaja käia asutuse ruumides videotunde salvestamas või õpilane vajadusel üksi saali kasutamas.

Välitingimustes toimuvate tegevuste puhul võib koos olla ja liikuda kuni 2 inimest, kes peavad teistega hoidma 2-meetrist vahemaad. Distantsi tuleb hoida kogu tegevuse vältel. See tähendab, et näiteks paarikaupa
harrastatava tegevuse puhul ei tohi vahetada partnerit. Piirang ei kehti koos liikuvate või viibivate perekondade kohta ja juhul, kui seda pole võimalik mõistlikult tagada.

Piirangud ei kehti neile täienduskoolitustele ja nendega seotud eksamitele, mis on vajalikud kvalifikatsiooni omandamist tõendava tähtajalise tunnistuse saamiseks.

Samuti ei kohaldata piirangut riigi sõjalise kaitsega ja siseturvalisusega seotud tegevustele.

Järgmisest nädalast pakuvad ülikoolid koolilõpetajatele lisatuge

Alates 10. märtsist saavad gümnaasiumilõpetajad registreeruda Tallinna Tehnikaülikooli, Tartu Ülikooli ning Tallinna Ülikooli matemaatika, eesti keele ja inglise keele kursustele, mis on mõeldud koolis õpitavat täiendavalt toetama. Põhikoolilõpetajad saavad registreeruda Tallinna Tehnikaülikooli matemaatikakursusele alates 22. märtsist. Kõik kursused on tasuta, toimuvad e-õppena ja neil osalemine on vabatahtlik. Lähem info Harno veebilehel
<https://www.innove.ee/eksamid-ja-testid/ulikoolide-opitugi/;

Ministeerium hakkab osaliselt kompenseerima asendusõpetajate töötasu

Haridus- ja Teadusministeerium on sõlmimas lepingut MTÜ-ga ASÕP asendusõpetajate töötasu osaliseks kompenseerimiseks, et pakkuda koostöö raames koolidele vajadusel korral õpetajate lühiajalist asendamist (kuni 2 nädalat). Üle 200 Tallinna Ülikooli ja Tartu Ülikooli üliõpilase on väljendanud oma valmisolekut minna õpetajatele
vabatahtlikuna appi. Koolide ja lasteaedade õpetajad saavad oma abisoovist teatada: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSek4G-MFMnUbvsmSYohNxi_5-g9brzN8ltJ5RWfH9E34MH0VQ/viewform

Vaimne tervis vajab praegu erilist tähelepanu

Erakordsel ajal on oluline jälgida õpilaste vaimset tervist, toimetulekut iseendaga ja suhtlemist kaaslastega. Sama oluline on pakkuda tuge ka õpetajatele ja ülejäänud kooliperele, et ennetada nende läbipõlemist.

Mures last, noort ja lapsevanemat saab aidata Harno Rajaleidjate e-nõustamine esmaspäevast reedeni kell 10-14. Oma küsimusi ja mõtteid saab jätta ka teistele aegadel ning neile vastatakse esimesel võimalusel.
Lähem info Rajaleidja veebilehel https://peaasi.ee/>; ja Lasteabi <https://www.lasteabi.ee/>;
veebilehed. Peaasi.ee pakub noortele vanuses 16-26 vaimse tervise teemal nõustamist videosilla või kirjaliku e-nõustamisena. Lasteabi telefon 116111 on suunatud igas vanuses lastele ning töötab 24/7, nõu saab
küsida ka veebivestluse kaudu.

Palju kasulikku infot leiab portaalist Teeviit
<https://www.teeviit.ee/kasulik-info-kusi-vaimse-tervise-teemal-nou-ja-abi/>…;

Vaimse tervise teemadel räägiti ka 5. märtsi noorte pressikonverentsil, mida saab järele vaadata siin
<https://www.youtube.com/watch?v=_J9Upi8QhJs&feature=youtu.be>;

Harno Rajaleidjate ja Eesti Koolipsühholoogide Ühingu koostöös on avatud õpetajate tugiliin, kus nõu annavad koolipsühholoogi kutsetunnistusega psühholoogid. Eestikeelne tugiliin on avatud tööpäeviti kell 12-20 telefoninumbril 7350 750, venekeelne tugiliin on avatud teisipäeviti kell 12-20 numbril 7350 760. Nõuandeid õpetajate läbipõlemise ennetamiseks leiate ka Peaasi veebilehelt <http://peaasi.ee/opetaja-ja-labipolemine/>;

Igale koolilapsele arvuti

Distantsõppe ajal on eriti teravalt esile kerkinud vajadus toetada peresid, kus puudub distantsõppes osalemiseks vajalik seade. Koostöös Lastekaitse Liiduga jõuab märtsi jooksul koolideni 1254 arvutit, mida abivajavatele peredele laenutada. Esimesed 150 arvutit jõuavad Maardu ja Ida-Viru maakonna koolidesse juba 15. märtsil.